Sensei Martin Dobson with other JKA Instructors

Sensei Martin Dobson with other JKA Instructors