Shahinaz Pelter gains second dan

Shahinaz Pelter gains second dan